COVS Roermond e.o.
Met de COVS ben je ook als scheidsrechter een echte teamspeler!

Spelregels archief

Vraag van de maand februari 2023

Een verdediger, staande buiten zijn eigen strafschopgebied maar binnen het speelveld, gooit een kluit modder naar een tegenstander op het moment dat deze, binnen het strafschopgebied, op het doel wil schieten. Daardoor mist de aanvaller de bal, die nu door een andere verdediger alsnog weggewerkt kan worden. De scheidsrechter fluit af en verwijdert de gooiende speler. Hoe moet het spel nu hervat worden?:
A. Scheidsrechtersbal
B. Indirecte vrije schop
C. Directe vrije schop
D. Strafschop

Het juiste antwoord is: D. 
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Hfst 1. Directe vrije schop
Een directe vrijeschop wordt ook toegekend, indien een speler één van de hieronder volgende overtredingen begaat:
- een voorwerp gooit naar de bal, een tegenstander of wedstrijdofficial, ...... Binnen het strafschopgebied is dan een strafschop.

Vraag van de maand januari 2023

Vlak voor het einde van de wedstrijd ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger, staande in zijn eigen strafschopgebied, een aanvaller opzettelijk slaat. De scheidsrechter moet nu:
A. De wedstrijd als geëindigd beschouwen
B. De wedstrijd alsnog verlengen voor het nemen van de strafschop en de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart
C. De wedstrijd als geëindigd beschouwen en het slaan van de doelverdediger rapporteren aan de bond
D. De doelverdediger de rode kaart tonen en de wedstrijd als geëindigd beschouwen

Het juiste antwoord is: B.
Regel 14 De strafschop
De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het eind van een helft van de wedstrijd en de verlenging.

Vraag van de maand december 2022

Als de scheidsrechter voor de wedstrijd bezig is aan zijn warming up na reeds het veld gecheckt te hebben ziet hij dat een speler van Team A tijdens zijn warming up een tegenstander spuwt. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?
A.  Hij kan nog niets doen, omdat hij het speelveld nog niet betreden heeft om de wedstrijd te beginnen.
B.  Hij vertelt de speler dat hij niet meer aan de wedstrijd mag deelnemen en ook niet vervangen mag worden.
C.  Hij toont de speler de rode kaart en sluit hem uit van deelname en zal het betreffende onbehoorlijk gedrag rapporteren
D.  Hij laat de speler weten dat hij niet meer aan de wedstrijd mag deelnemen en zal het betreffende onbehoorlijk gedrag rapporteren

Het juiste antwoord is D.

Vraag van de maand november 2022

De doelverdediger duikt naar de bal, waarna de bal klem komt te zitten tussen zijn hand en de doelpaal. Een speler tikt de bal daarna voorzichtig in het doel. Wanneer is dit doelpunt geldig ?

A. Als de bal wordt gespeeld door een tegenstander van de doelverdediger.
B. Als de bal wordt gespeeld door een medespeler van de doelverdediger.
C. Dit doelpunt is altijd geldig.
D. Dit doelpunt is nooit geldig.

Het juiste antwoord is B.
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag. H2. Indirecte vrije schop
Een doelverdediger mag niet worden aangevallen door een tegenstander als hij de bal met zijn hand(en) in bezit heeft.


Vraag van de maand  oktober 2022

Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotseling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een handsbal, het veld uitrollen. Om nu te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden, trapt hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?
A. Hij toont de wisselspeler de gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.
B. Hij vermaant de wisselspeler hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.
C. Hij hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.
D. Hij toont de wisselspeler de rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop wegens hands.

Het juiste antwoord is  A.
Regel 12 Overtredingen en onbehoorlijk gedrag; H3. Disciplinaire straffen
Een wisselspeler of vervangen speler ontvangt een waarschuwing, indien hij één van de volgende overtredingen maakt:
- de uitvoering van een spelhervatting vertragen

Vraag van de maand augustus 2022

Een aanvaller gaat met de bal aan de voet het strafschopgebied in en wordt daar ten val gebracht. De scheidsrechter kent een strafschop toe. De aanvaller heeft verzorging gehad en vraagt nu of hij de strafschop mag nemen. Wat beslist de scheidsrechter?
A. Hij staat dit zonder meer toe. Als er een strafschop genomen mag worden dan hoeft de aanvaller niet naar de zijkant
als de aanvaller deze strafschop zelf neemt.
B. Hij staat dit alleen toe als de verdediger een gele kaart heeft gekregen.
C. Hij staat dit alleen toe als ook een andere medespeler geblesseerd is en verzorging heeft gekregen.
D. Hij staat dit niet toe omdat de geblesseerde speler altijd even naar de kant moet en er pas weer in mag nadat de
strafschop is genomen.

Het juiste antwoord is A.
Regel 5. De scheidsrechter. H3. Bevoegdheden en plichten - Blessures. Blz 31.

Vraag van de maand juli 2022
Een aanvaller komt in balbezit nadat hij de bal onopzettelijk met de hand speelt en creëert daarmee een scoringskans. Hij dribbelt met de bal het strafschopgebied in, speelt de bal naar een medespeler die vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter?
A.   Aftrap na geldig doelpunt.
B.   Een directe vrije schop voor de tegenstander op de plaats waar de bal tegen de arm kwam. Door op deze manier in scoringspositie te komen is hands maken altijd strafbaar.
C.   Een directe vrije schop voor de tegenstander op de plaats waar de bal tegen de arm kwam en een vermaning voor de aanvaller. Door op deze manier in scoringspositie te komen is hands maken altijd strafbaar.
D.   Een directe vrije schop voor de tegenstander op de plaats waar de bal tegen de arm kwam en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor de aanvaller. Door op deze manier in scoringspositie te komen is hands maken altijd strafbaar.

Het juiste antwoord is A.
Blz 55
Het is een overtreding als een speler:
• de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, bijvoorbeeld door het bewegen van de hand of arm richting de bal;
• de bal met hand / arm raakt als deze het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt als de positie van de hand / arm geen gevolg is van, of kan worden gerechtvaardigd door, de beweging van het lichaam van de speler voor die specifieke situatie. Door de hand / arm in een dergelijke positie te hebben, neemt de speler het risico dat de hand / arm geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt;
• scoort in het doel van de tegenstander;
• rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger;
• onmiddellijk nadat de bal zijn hand / arm heeft geraakt, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt.

Vraag van de maand juni 2022
Tijdens een bekerwedstrijd heeft een speler een waarschuwing van de scheidsrechter ontvangen. Na afloop dienen strafschoppen genomen te worden om de wedstrijd te beslissen. Deze zelfde speler heeft commentaar op de leiding tijdens de strafschoppenserie waarop de scheidsrechter hem nogmaals een gele kaart toont, gevolgd door een rode kaart. Is de handelswijze van de scheidsrechter correct?
A.    Ja, deze is correct; de strafschoppenserie hoort bij de wedstrijd. Een tweede gele kaart betekent uitsluiting. Deze speler mag vervangen worden
B.    Ja, deze is correct; de strafschoppenserie maakt onderdeel uit van de wedstrijd. Een tweede gele kaart betekent uitsluiting. Deze speler mag niet vervangen worden.
C.   Nee, deze is niet correct. Gele kaarten uit de wedstrijd tellen niet mee in de strafschoppenserie.

Antwoord C is juist: De scheidsrechter handelt hier niet correct.

Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 10, pagina 48:
3. De strafschoppenserie
De strafschoppenserie wordt gehouden nadat de wedstrijd is afgelopen. Tenzij anders aangegeven, zijn de betreffende spelregels van toepassing. Een speler die is verwijderd tijdens de wedstrijd mag niet deelnemen; waarschuwingen en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven worden niet meegenomen in de strafschoppenserie.

Vraag van de maand mei 2022
Wat is er bepaald in de spelregels indien een speler van de scheidsrechter opdracht heeft gekregen om het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen?
A.   Hierover is niets bepaald in de spelregels.
B.   De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is.
C.   De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is en de speler mag alleen ter hoogte van de middellijn het speelveld weer betreden.
D.   De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden.
Toestemming om het speelveld te betreden kan tijdens het spel.
Het juiste antwoord is D
Blz. 27 spelregels Regel 4 De uitrusting van spelers
Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen of te verwisselen, moet:
• de uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden;
• alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter (die tijdens het spel gegeven kan worden).
Een speler die het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, ontvangt een waarschuwing en als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven, wordt een indirecte vrije schop toegekend, vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, tenzij er sprake was van ingrijpen in het spel. In dat geval wordt een directe vrije schop (of strafschop) toegekend op de plaats van het ingrijpen.

Vraag van de maand april 2022
In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier zal deze nu juist handelen?
A.      Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.
B.      Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
C.      Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
D.     Hij laat doorspelen.

Antwoord D is juist.
Blz. 22 spelregels veldvoetbal:
Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter:
• dan laat de scheidsrechter doorspelen;
• dan waarschuwt de scheidsrechter de betrokken spelers bij de eerstvolgende onderbreking van het spel, behalve als de wissel plaatsvond tijdens de rust (geldt ook voor de verlenging) of gedurende de periode tussen het einde van de wedstrijd en start van de verlenging en/of de strafschoppenserie.

Vraag van de maand maart 2022
Vijf minuten voor tijd (bij een stand van 0-1) wordt de bal uit een hoekschop door de bezoekers naast het doel geplaatst. Een ballenjongen gooit snel de bal naar de doelman van de thuisclub; deze neemt direct de doelschop. Zijn medespeler bevindt zich als enige speler van het team op de speelhelft van bezoekers. Door de harde wind komt de bal meteen bij hem terecht.
De assistent-scheidsrechter van de bezoekers, die de hele wedstrijd correct heeft gefunctioneerd, steekt zijn vlag omhoog.
De scheidsrechter (die zich nog ver van de middenlijn bevindt) geeft hem een teken en laat doorspelen. Handelt hij hier juist?
A.      Ja, bij een doelschop kun je niet bestraft worden voor buitenspel.
B.      Nee, hij moet altijd fluiten als de assistent-scheidsrechter vlagt. Het maakt niet uit dat dit een club-assistent is. Hij heeft immers steeds correct gevlagd.
C.      Nee, de scheidsrechter heeft niet gefloten voor het nemen van de doelschop.
D.      Nee, de speler staat op het moment van de doelschop in buitenspelpositie. Zodra de bal het strafschopgebied heeft verlaten is de bal in het spel en kan de aanvaller bestraft worden.

Het juiste antwoord is A.
Regel 5, blz. 94:
De fluit is NIET nodig om:
• het spel te onderbreken bij een duidelijke:
o doelschop, hoekschop, inworp of doelpunt;
• het spel te hervatten bij:
o de meeste vrije schoppen, doelschop, hoekschop, inworp en een scheidsrechtersbal
Regel 11, blz 53.
3. Niet strafbaar
Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit:
• een doelschop;
• een inworp;
• een hoekschop.

Vraag van de maand februari 2022
Een aanvaller van de bezoekende partij schiet van buiten het strafschopgebied op doel. Plotseling rent de hond van de kantinebeheerder die achter het doel staat te kijken, het speelveld op. Vlak voordat de bal in het lege doel gaat, krijgt de hond de bal te pakken.
Hierdoor gaat de bal naast het doel, in plaats van erin.
De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat moet hij nu beslissen?
A.    Aftrap na geldig doelpunt, want zonder tussenkomst van de hond was de bal het doel in gegaan.
B.    Scheidsrechtersbal voor het aanvallende team, omdat een speler van dat team de bal het laatst had geraakt.
C.    Doelschop, de bal is over de doellijn gegaan naast het doel (de hond is een “dood” object en dan gaat het spel gewoon door).
D.    Scheidsrechtersbal voor de doelverdediger, de aanraking van de bal met de hond vond plaats binnen het strafschopgebied.

Het juiste antwoord is D
Pagina 30: Regel 5.
Invloeden van buitenaf  (de scheidsrechter)
• onderbreekt of staakt (tijdelijk of definitief) de wedstrijd voor een overtreding van de spelregels met betrekking tot invloeden van buitenaf, bijv. als:
- het kunstlicht ontoereikend is;
- een voorwerp, dat is geworpen door een toeschouwer, een wedstrijdofficial raakt,
- dan mag de scheidsrechter de wedstrijd door laten gaan, onderbreken of de wedstrijd tijdelijk of definitief staken, al naar gelang de ernst van het incident;
- een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel
- dan moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal;
- een extra bal, een ander voorwerp of dier, op het speelveld komt tijdens het spel, dan moet de scheidsrechter:
- het spel alleen onderbreken (en hervatten met een scheidsrechtersbal) als het de loop van het spel beïnvloedt, tenzij de bal het doel in gaat en als de ingreep een verdediger er niet van weerhoudt de bal te spelen. Het doelpunt wordt toegekend als de bal in het doel gaat (zelfs als er contact is geweest met de bal), tenzij het ingrijpen gebeurde door het aanvallende team;
Pagina 44.
De scheidsrechtersbal
Procedure
• Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken:
o terwijl de bal in het strafschopgebied was, of
o de laatste keer raken of spelen van de bal in het strafschopgebied was

Vraag van de maand januari 2022
Twee tegenstanders komen met elkaar in botsing en hebben beide verzorging nodig en worden hiervoor van het speelveld verwijderd. De trainer van team A wil niet wachten op de blessurebehandeling en wil zijn speler direct wisselen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
A.    Beide spelers (wisselspeler team A en geblesseerde speler team B) mogen het veld pas weer in als het spel is hervat en na toestemming van de scheidsrechter.
B.    De wisselspeler van team A mag gelijk het speelveld betreden, de geblesseerde speler van team B mag het veld pas weer in als het spel is hervat en na toestemming van de scheidsrechter.
C.    Hij staat de wissel van team A gelijk toe en in dit geval mag de geblesseerde speler van team B op het speelveld worden behandeld alvorens het spel weer wordt hervat.
Antwoord B is juist.
Pag. 21 – 22
Wisselprocedure
De namen van de wisselspelers moeten voor de start van de wedstrijd aan de scheidsrechter worden gegeven. Iedere wisselspeler waarvoor dit niet is gebeurd, mag niet deelnemen aan de wedstrijd.
Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een beoogde wissel plaatsvindt;
• de speler die gewisseld wordt krijgt toestemming van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten, tenzij de speler al van het speelveld af was en moet het speelveld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter toestaat dat de speler het veld direct mag verlaten bij de middenlijn of een ander punt (bijv. voor de veiligheid of bij een blessure);
De wisselspeler mag het speelveld alleen betreden:
• tijdens een onderbreking van de wedstrijd;
• ter hoogte van de middenlijn;
• nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten;
• nadat een teken te hebben gekregen van de scheidsrechter.
De wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt; vanaf dat moment is de vervangen speler een gewisselde speler en de wisselspeler een speler die elke spelhervatting kan nemen.
Pag 30: (de scheidsrechter)
Blessures
• laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler slechts licht geblesseerd is;
• onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.

Vraag van de maand december 2021
De scheidsrechter heeft het spel onderbroken voor een blessure (zonder voorafgaande overtreding) van een speler van team A.. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal. De speler die de bal rechtstreeks uit deze scheidsrechtersbal heeft ontvangen, dribbelt een tiental meters en besluit om op het doel van team B te schieten.
De keeper probeert de bal nog te stoppen, maar hij mist deze volledig en de bal gaat in het doel. Hoe wordt het spel nu hervat?
A. Doelschop
B. Aftrap na geldig doelpunt
C. Hoekschop
D. Scheidsrechtersbal
Antwoord A is juist.
Blz. 44 Spelregelboek.
2. De scheidsrechtersbal
Procedure
• Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken:
o terwijl de bal in het strafschopgebied was, of
o de laatste keer raken of spelen van de bal in het strafschopgebied was;
• In alle overige gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van het team dat de bal als laatste raakte. Dit gebeurt op de plaats waar de bal het laatst een speler, iets of iemand van buitenaf of, zoals beschreven in Regel 9.1, een wedstrijdofficial raakte;
• Alle overige spelers (van beide teams) moeten ten minste 4 meter afstand houden van de bal, totdat deze in het spel is.
De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.
Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:
• wanneer de bal wordt geraakt door een speler, voordat de bal de grond raakt;
• als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te zijn geraakt door een speler.
Als de bal in het doel gaat zonder door ten minste twee spelers te zijn geraakt wordt het spel hervat met
• een doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij gaat;
• een hoekschop als de bal in het eigen doel gaat.
Vraag van de maand november 2021
De bal is door een aanvaller van team A. naast het doel geshoten.
De doelverdediger van team B neemt de doelschop. Hij wipt de bal omhoog zodat een medespeler hem de bal kan terug koppen. Wat beslist de scheidsrechter?
A.   Hij laat doorspelen.
B.   Hij laat de doelschop overnemen.
C.   Hij laat een indirecte vrije schop nemen op de lijn van het doelgebied en toont de doelverdediger een gele kaart.
D.   Hij laat een indirecte vrije schop nemen waar de bal gekopt werd en toont de medespeler een gele kaart.
Antwoord C is juist.
Toelichting: Spelregels veldvoetbal seizoen 2021-2022, Regel 12, pagina 56 Spelstraf en pagina 58, Disciplinaire straffen:
Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler:
Een bewuste ‘truc’ gebruikt zodat de bal naar de doelverdediger kan worden gespeeld (ook uit een vrije schop of doelschop) met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met zijn handen raakt. De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij degene is die de doelbewuste truc in gang zet.
Vraag van de maand september2021
Een aanvaller loopt nog in het strafschopgebied als de doelman een doelschop snel neemt. De bal komt buiten het strafschopgebied tegen de voet van de scheidsrechter waardoor deze aanvaller kan scoren. Wat beslist de scheidsrechter?
De scheidsrechter laat de doelschop overnemen.
De scheidsrechter kent een doelpunt toe.
De scheidsrechter hervat met een scheidsrechtersbal en laat de bal      vallen voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal hem raakte.
De scheidsrechter hervat met een scheidsrechtersbal voor de verdedigende partij en laat de bal vallen op de plaats waar deze hem raakte.
De scheidsrechter hervat met een scheidsrechtersbal en laat de bal binnen het strafschopgebied vallen voor de doelman.
Het juiste antwoord is D
Blz 72
Wanneer op het moment dat de doelschop wordt genomen zich tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen.
Blz. 46
De bal is uit het spel wanneer:
• hij geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht;
• het spel is onderbroken door de scheidsrechter.
• deze een wedstrijdofficial raakt en op het speelveld blijft en:
o een team een veelbelovende aanval kan starten, of
o de bal direct in het doel gaat, of
o het andere team in balbezit komt.
In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal
Blz. 44
Procedure scheidsrechtersbal
• Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken:
o terwijl de bal in het strafschopgebied was, of
o de laatste keer raken of spelen van de bal in het strafschopgebied was;
• In alle overige gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van het team dat de bal als laatste raakte. Dit gebeurt op de plaats waar de bal het laatst een speler, iets of iemand van buitenaf of, zoals beschreven in Regel 9.1, een wedstrijdofficial raakte;
• Alle overige spelers (van beide teams) moeten ten minste 4 meter afstand houden van de bal, totdat deze in het spel is.
De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.
Vraag van de maand augustus 2021
Sifan Hassan speelt na de Olympische Spelen in Tokio mee in een benefietwedstrijd voor slachtoffers van de watersnood in Limburg. Als er een strafschop aan haar team wordt toegekend, wordt zij aangewezen als nemer. Tijdens haar aanloop komt zij ten val, maar ze krabbelt snel op en na enkele passen schiet ze de bal in het doel.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij kent het doelpunt toe en laat aftrappen.
b. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
c. Hij keurt het doelpunt af, toont Sifan een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije voor de tegenpartij.
d. Hij keurt het doelpunt af, toont Sifan een gele kaart en laat de strafschop overnemen.
Het juiste antwoord is A.
Blz. 66 en 67
Overtredingen en straffen
Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, moet de strafschop worden genomen; als de strafschop niet wordt genomen kan de scheidsrechter een disciplinaire maatregel nemen voordat hij opnieuw het teken geeft dat de strafschop mag worden genomen
Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoet:
De nemer of een ploeggenoot maakt een overtreding:
• als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;
• als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop.
behalve in onderstaande situaties waarbij het spel wordt onderbroken en hervat met een indirecte vrije schop,, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord:
de strafschop wordt in achterwaartse richting getrapt;
• een medespeler van de beoogde nemer neemt de strafschop; de scheidsrechter geeft de speler die de strafschop nam een waarschuwing;
• een schijnbeweging maken bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond (een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan); de scheidsrechter geeft de nemer een waarschuwing.
Vraag van de maand juli 2021
De scheidsrechter fluit voor buitenspel binnen het strafschopgebied.
Omdat het verdedigende team met 1-0 achterstaat, neemt een verdediger snel de vrije schop en tikt de bal binnen het eigen strafschopgebied terug naar zijn doelverdediger.
Deze let niet op (hij kijkt naar de aanvaller die het strafschopgebied nog niet heeft verlaten) en de bal verdwijnt in het eigen doel zonder dat de bal verder door iemand is aangeraakt.
Wat beslist de scheidsrechter?
Vrije schop overnemen.
Aftrap na geldig doelpunt.
Doelschop.
Hoekschop.
Het juiste antwoord is D
Blz 60:
Bal in het doel
• als een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend;
• als een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend;
• als een directe of indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend.
De bal:
• moet stil liggen en de nemer mag de bal niet opnieuw raken voordat deze is geraakt door een andere speler;
• is in het spel zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt.
Tot het moment dat de bal in het spel is moeten alle tegenstanders:
• op tenminste 9.15 meter van de bal blijven, tenzij ze op de eigen doellijn staan, tussen de palen;
• buiten het strafschopgebied blijven als de vrije schop in het strafschopgebied van de tegenpartij wordt genomen.
Blz. 61
Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied, snel wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het gebied te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen.
Vraag van de maand mei 2021
Een scheidsrechtersbal wordt correct uitgevoerd. Nadat de bal de grond heeft geraakt, dribbelt de speler die de bal heeft ontvangen een tiental meters en besluit dan op het doel van de tegenpartij te schieten. De keeper probeert de bal nog te stoppen maar mist deze volledig en de bal gaat dan ook in het doel.
Hoe wordt het spel nu hervat?
Doelschop
Aftrap na geldig doelpunt
Hoekschop
Scheidsrechtersbal
Het juiste antwoord is A.
Blz 39-40:
Procedure scheidsrechtersbal.
Het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger van de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied, wanneer het spel werd onderbroken:
o terwijl de bal in het strafschopgebied was, of
o de laatste keer raken of spelen van de bal in het strafschopgebied was;
• In alle overige gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van het team dat de bal als laatste raakte. Dit gebeurt op de plaats waar de bal het laatst een speler, iets of iemand van buitenaf of, zoals beschreven in Regel 9.1, een wedstrijdofficial raakte;
• Alle overige spelers (van beide teams) moeten ten minste 4 meter afstand houden van de bal, totdat deze in het spel is.
De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.
Als de bal in het doel gaat zonder door ten minste twee spelers te zijn geraakt wordt het spel hervat met
• een doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij gaat;
• een hoekschop als de bal in het eigen doel gaat.
Vraag van de maand april 2021
Een aanvaller komt bij een actie achter de doellijn terecht. Als hij weer direct in het veld terug wil keren, wordt de bal door een medespeler naar hem toegespeeld. Op het moment van spelen bevindt hij zich echter nog steeds achter de doellijn en is dus niet in het speelveld.
De doelverdediger staat als laatste tegenstander 1 meter voor zijn doellijn.
De scheidsrechter fluit en kent een indirecte vrije schop toe. Is dit een correcte beslissing?
A.    Ja, want de speler bevond zich op het moment van spelen buiten het speelveld en kan dus geen buitenspel staan, maar maakt zich wel schuldig aan onsportief gedrag door oneerlijk voordeel te trekken uit zijn positie.
B.    Ja, want de speler was op het moment van spelen zonder toestemming buiten het speelveld en komt vervolgens zonder toestemming ook weer terug het speelveld in.
C.    Neen, want de speler doet niets verkeerds, omdat hij in één en dezelfde beweging het speelveld weer inkomt, dus laat de scheidsrechter gewoon doorspelen.
D.    Ja, dat is een correcte beslissing, want de aanvaller wordt geacht zich op de doellijn te bevinden met het oog op het beoordelen van buitenspel. En op het moment van spelen stond hij dus buitenspel.
Het juiste antwoord is D
Blz. 49:
Een aanvaller mag uit het veld stappen en daar blijven om niet actief betrokken te zijn bij het spel. Als de speler het veld weer betreedt vanaf de doellijn en actief betrokken raakt bij het spel voor de eerste spelonderbreking of voordat de verdedigende partij de bal richting de middenlijn heeft gespeeld en deze buiten het strafschopgebied is, zal de speler worden geacht zich op de doellijn te bevinden met het oog op de beoordeling van buitenspel. Een speler die bewust het speelveld verlaat en terugkeert zonder toestemming van de scheidsrechter en niet voor buitenspel wordt bestraft en voordeel haalt uit zijn handelen, moet een waarschuwing ontvangen.
Vraag van de maand maart 2021
Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven en voordat de bal in het spel is, loopt een medespeler van de nemer te vroeg toe. De strafschop wordt tegen de doelverdediger geschoten en de bal blijft in het spel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Hij onderbreekt het spel en hervat de wedstrijd met een scheidsrechtersbal en laat de bal vallen voor de doelverdediger.
Hij onderbreekt het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij te nemen vanaf de plaats van de overtreding.
Hij onderbreekt het spel, toont de medespeler een gele kaart en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij te nemen vanaf de plaats van de overtreding
Hij laat doorspelen.
Het juiste antwoord is B, Blz. 63
Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoen:
De nemer of een ploeggenoot maakt een overtreding:
• als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;
• als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop.
Etc.
Vraag van de maand februari 2021
Een speler rent met de bal aan de voet richting een tegenstander. Hij passeert de tegenstander en komt daarbij buiten het speelveld terwijl de bal in het spel blijft. De tegenstander brengt hem buiten het speelveld ten val op een onvoorzichtige wijze, zonder de mogelijkheid te hebben om de bal te spelen. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Het spel wordt niet onderbroken. Het voorval vond plaats buiten het speelveld
b. De scheidsrechter geeft de tegenstander een waarschuwing wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
c. De scheidsrechter geeft de tegenstander een waarschuwing wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken
d. De scheidsrechter geeft de tegenstander een waarschuwing wegens onsportief gedrag. Het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de zijlijn
Het juiste antwoord is D
Blz 57
Als de bal in het spel is
-       en een speler begaat een overtreding tegen een wedstrijdofficial of een tegenstander, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial buiten het speelveld of;
-       een wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler of teamofficial een overtreding begaat tegen, of ingrijpt in het spel van, een tegenstander of wedstrijdofficial buiten het speelveld,
dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de doel- of zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding/het ingrijpen plaatsvond; een strafschop wordt toegekend als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend, binnen het strafschopgebied van de overtreder.
Blz 54:
Waarschuwingen wegens onsportief gedrag
Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens onsportief gedrag, zoals wanneer een speler:
• probeert een scheidsrechter te misleiden, bijv. door een blessure voor te wenden of te doen alsof er een overtreding op hem is gemaakt (“schwalbe”);
• tijdens het spel met de doelverdediger van plaats wisselt of zonder toestemming van de scheidsrechter;
• op onbesuisde wijze een overtreding begaat, die met een directe vrije schop moet worden bestraft;
• hands maakt en daarmee een veelbelovende aanval beïnvloedt of onderbreekt;
• een andere overtreding begaat die een veelbelovende aanval verhindert of onderbreekt, behalve als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een overtreding waarbij geprobeerd werd de bal te spelen;
• een tegenstander een duidelijke scoringskans ontneemt door het maken van een overtreding, in een poging de bal te spelen, waarbij de scheidsrechter een strafschop toekent;
• hands maakt in een poging een doelpunt te maken (al dan niet succesvol) of een niet geslaagde poging een doelpunt te voorkomen;
• niet toegestane markeringen op het speelveld aanbrengt;
• de bal speelt wanneer hij het speelveld met toestemming verlaat;
• een gebrek aan respect voor het spel toont;
• een bewuste ‘truc’ uithaalt door de bal naar de doelverdediger te spelen (ook uit een vrije schop) met zijn hoofd, borst, knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger de bal wel of niet met zijn handen raakt;
• verbaal een speler misleidt gedurende het spel of bij een spelhervatting.
Vraag van de maand januari 2021
Een speler die in de eerste helft is bestraft met een gele kaart wordt in de rust gewisseld. Deze gewisselde speler zit tijdens de tweede helft op de reservebank en levert vanaf daar luidkeels commentaar op de leiding zonder daarbij beledigend te zijn. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij stuurt de speler weg zonder een kaart te tonen en hervat met een indirecte vrije schop.
b. Hij stuurt de speler weg zonder een kaart te tonen en hervat met een scheidsrechtersbal.
c. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.
d. Hij toont de speler een gele kaart, direct gevolgd door de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
Antwoord C is juist.
Blz. 53
De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, een wisselspeler, een gewisselde speler, of een teamofficial
Blz. 54
Een wisselspeler of vervangen speler ontvangt een waarschuwing, indien hij één van de volgende overtredingen maakt:
•   de uitvoering van een spelhervatting vertragen;
•   het door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;
etc.
Blz. 57:
4. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag
•    Als de bal uit het spel is, moet het spel hervat worden al naar gelang de voorafgaande beslissing;
•     Als de bal in het spel is en een speler begaat een fysieke overtreding binnen het speelveld tegen:
o   een tegenstander – indirecte of directe vrije schop of een strafschop;
o   tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, teamofficial of een wedstrijdofficial – directe vrije schop of strafschop;
o   enig ander persoon – scheidsrechtersbal.
Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop.
Vraag van de maand december 2020
De bal gaat over de zijlijn bij de middenlijn aan de zijde van de dug-outs.
Een wisselspeler van partij A staat aan de middenlijn klaar om te wisselen. De te vervangen speler verlaat het spel achter een doel, vlak bij de kleedlokalen. De wisselspeler blijft buiten het speelveld staan en wil meteen de inworp nemen.
Mag hij dit doen?
Ja, want de te vervangen speler heeft het speelveld conform de regels verlaten.
Ja, want de wissel was al aangekondigd en de uitrusting van de wisselspeler was goedgekeurd.
Nee, want zowel de te vervangen speler als de wisselspeler moeten via de middenlijn wisselen.
Nee, want de wissel was nog niet compleet aangezien de wisselspeler het veld nog niet betreden heeft en dan mag de wisselspeler het spel niet hervatten met een inworp.
Het juiste antwoord is D
Pagina 17 spelregels:
De wisselspeler mag het speelveld alleen betreden:
tijdens een onderbreking van de wedstrijd;
ter hoogte van de middenlijn;
nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten;
nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter.
De wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt; vanaf dat moment is de vervangen speler een gewisselde speler en de wisselspeler een speler die elke spelhervatting kan nemen.
________________________________________
Vraag van de maand november 2020
Een verdediger neemt een vrije schop en wil de bal terugspelen op zijn keeper. Hij speelt de bal te zacht en ziet dat een aanvaller op de bal af gaat. Snel speelt hij de bal opnieuw en ontneemt daarmee de aanvaller een duidelijke scoringskans. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Indirecte vrije schop, geen disciplinaire straf
b. Indirecte vrije schop en gele kaart
c. Indirecte vrije schop en rode kaart
d. Directe vrije schop of strafschop en rode kaart
Het juiste antwoord is C
Blz. 61
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend………...
Blz. 55
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de hieronder volgende overtredingen begaat:
• ……..
• een doelpunt voorkomt, of een tegenstander die zich, in algemene zin, in de richting van het doel van de overtreder begeeft, een duidelijke scoringskans ontneemt, door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop moet worden toegekend (tenzij zoals hieronder beschreven);
Etc…….
Vraag van de maand oktober 2020
Een aanvaller schiet de bal op doel terwijl er geen verdediger in staat is om in te grijpen.
Naast het doel zijn wisselspelers aan het warmlopen. Om een doelpunt te voorkomen komt een wisselspeler van de verdedigende partij het speelveld in en trapt de bal, maar deze gaat toch in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
Strafschop. De wisselspeler wordt verwijderd wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans
Het doelpunt wordt toegekend; de wisselspeler ontvangt een waarschuwing wegens onsportief gedrag
Een indirecte vrije schop wegens het betreden van het speelveld; de wisselspeler ontvangt een waarschuwing wegens onsportief gedrag
Een indirecte vrije schop wegens het betreden van het speelveld; de wisselspeler wordt verwijderd wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans
Het juiste antwoord is B:
Blz. 17/18
Wanneer een teamofficial, wisselspeler, gewisselde speler of weggezonden speler en een ‘onbevoegd persoon’ op het speelveld komt, moet de scheidsrechter:
•    de wedstrijd alleen onderbreken wanneer er wordt ingegrepen in het spel;
•    moet de scheidsrechter deze persoon van het speelveld laten verwijderen als de wedstrijd is onderbroken;
•    de passende disciplinaire maatregelen nemen.
Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege het ingrijpen:
•    door een teamofficial, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, moet hij het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop;
•    door een onbevoegd persoon, moet hij het hervatten met een scheidsrechtersbal.
Als de bal op weg is naar het doel en de inmenging (het betreden van het veld) een verdediger er niet van weerhoudt de bal te spelen, dan wordt een doelpunt toegekend als de bal in het doel gaat (zelfs als de bal werd aangeraakt) tenzij de inmenging gebeurde door de aanvallende partij.
Vraag van de maand september 2020
Net buiten het strafschopgebied wordt een aanvaller door een verdediger onderuitgehaald. De scheidsrechter kent een vrije schop toe. Dezelfde aanvaller neemt deze vrije schop snel en schiet de bal tegen de lat. Hij krijgt de bal direct weer terug en schiet deze nu in het doel van de tegenpartij.
Is dit een geldig doelpunt?
Ja, de scheidsrechter past hier de voordeelregel toe.
Nee, de vrije schop moet worden overgenomen, omdat de scheidsrechter nog geen teken voor het nemen van de vrije schop heeft gegeven.
Nee, de scheidsrechter had hier een strafschop moeten toekennen.
Nee, de verdedigende partij krijgt een indirecte vrije schop, omdat de aanvaller de bal voor de tweede maal speelde.
Het juiste antwoord is antwoord D.
Blz. 61 spelregels
Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend,
( maar als de nemer een overtreding begaat met betrekking tot hands:
•   wordt een directe vrije schop toegekend;
•   wordt een strafschop toegekend als de overtreding gebeurde binnen het strafschopgebied van de nemer, tenzij de nemer de doelverdediger was, in welk geval een indirecte vrije schop wordt toegekend.)
Vraag van de maand augustus 2020
Een speler gebruikt bij het nemen van een vrije schop doelbewust een truc om de regel (inzake de terugspeelbal) te omzeilen. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen als de doelman de teruggespeelde bal niet in zijn handen neemt?
Hij laat doorspelen.
Hij vermaant deze speler en laat hervatten met een scheidsrechtersbal.
Hij toont deze speler de gele kaart en laat de vrije schop overnemen.
Hij toont deze speler de gele kaart en laat hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
Het juiste antwoord is D
Vraag van de maand juli 2020
Een verdediger brengt binnen zijn strafschopgebied, bij een duel om de bal, een aanvaller ten val en ontneemt hem daardoor een duidelijke scoringskans.
De scheidsrechter past echter de voordeelregel toe, omdat de bal bij een medespeler komt die in een uitstekende positie komt om te scoren. De medespeler verzilvert deze kans echter niet; hij schiet de bal naast het doel.
Wat beslist de scheidsrechter nu?
Hij toont de verdediger alsnog de rode kaart, omdat er niet onmiddellijk na het voordeel gescoord werd
Hij toont de verdediger de gele kaart, omdat er door het voordeel een duidelijke scoringskans bleef bestaan
Hij kent alsnog een strafschop toe, maar geeft de verdediger geen disciplinaire straf.
Hij laat hervatten met een doelschop en geeft de verdediger geen disciplinaire straf.
Het juiste antwoord is D.
Blz. 53 Voordeel
Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die zou zijn bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering als het spel zou zijn onderbroken, dan moet deze waarschuwing/veldverwijdering worden gegeven bij de volgende keer dat de bal uit het spel is.
Echter als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een waarschuwing; als de overtreding een veelbelovende aanval beïnvloedde of deze onderbrak, dan ontvangt de speler geen waarschuwing.
Toelichting:
Als de scheidsrechter voordeel geeft na het ontnemen van een duidelijke scoringskans, dan wordt de (uitgestelde) RK een GK. Om consistent te zijn moet een (uitgestelde) GK niet worden gegeven als de scheidsrechter voordeel geeft na een overtreding die een veelbelovende aanval beïnvloedde of onderbrak
Vraag van de maand juni 2020
De scheidsrechter telt aan het eind van elke helft de tijd bij die verloren is gegaan. Welke tijd hoort hier niet bij?
De tijd voor het overnemen van een strafschop die niet volgens de regels is genomen
De tijd voor het wisselen van spelers en vertraging om het spel te hervatten (bijv. vieren van een doelpunt)
Tijd voor het beoordelen van blessures bij spelers en/of het verwijderen van het speelveld van geblesseerde spelers
Drinkpauzes of pauzes om medische redenen, mits toegestaan door de competitiereglementen
Het juiste antwoord is A.
Blz. 37:
Bijtellen van verloren tijd
In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:
• het wisselen van spelers;
• het beoordelen van blessures bij spelers en/of het verwijderen van het speelveld van geblesseerde spelers;
• tijd rekken;
• disciplinaire maatregelen;
• medische onderbrekingen die zijn toegestaan door de competitiereglementen, bijv. drinkpauzes (die niet langer mogen duren dan één minuut) en pauzes om af te koelen (tussen de 90 seconden en 3 minuten);
• onderbrekingen met betrekking tot controles en herzieningen door de VAR;
• enig andere reden zoals een wezenlijke vertraging om het spel te hervatten (bijv. vieren van een doelpunt).
De 4e official geeft aan het eind van de laatste minuut van elke helft de hoeveelheid extra tijd aan, zoals besloten door de scheidsrechter. De extra tijd mag worden verlengd door de scheidsrechter, maar niet worden ingekort.
Als de scheidsrechter in de eerste helft een fout heeft gemaakt met betrekking tot het bijhouden van de tijd, dan mag hij dit niet compenseren door de lengte van de tweede helft te veranderen.
Vraag van de maand mei 2020
De doelverdediger en een tegenstander komen met elkaar in botsing en raken beiden geblesseerd. De scheidsrechter staat voor beiden verzorging toe. Wat moet er vervolgens gebeuren?
Beide spelers mogen op het speelveld blijven
De aanvaller moet het speelveld verlaten en de doelverdediger mag op het speelveld blijven
Alleen degene met een bloedende wond moet het veld na behandeling verlaten; de ander mag op het speelveld blijven
Beide spelers moeten na de behandeling het speelveld verlaten
Antwoord A is juist.
Blz. 25: Blessures
(de scheidsrechter)
• laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler slechts licht geblesseerd is;
• onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.
Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
- een doelverdediger geblesseerd is;
- een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
- spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
- er sprake is van een ernstige blessure;
- een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond;
- er een strafschop is toegekend en als de geblesseerde speler de nemer is.
Vraag van de maand april 2020
Wat is er bepaald in de spelregels indien een speler van de scheidsrechter opdracht heeft gekregen om het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen?
De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is.
Hierover is niets bepaald in de spelregels.
De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan slechts op het moment dat de bal uit het spel is en de speler mag alleen ter hoogte van de middellijn het speelveld weer betreden.
De speler moet zijn uitrusting eerst laten controleren voordat hij met toestemming van de scheidsrechter het speelveld mag betreden. Toestemming om het speelveld te betreden kan tijdens het spel.
Antwoord D is juist.
Blz. 22
6. Overtredingen en straffen
Een speler die het speelveld verlaat om zijn uitrusting in orde te brengen of te verwisselen, moet:
•        de uitrusting laten controleren door een wedstrijdofficial voordat hij toestemming krijgt het veld opnieuw te betreden;
•        alleen terugkeren met toestemming van de scheidsrechter (die tijdens het spel gegeven kan worden).
Vraag van de maand maart 2020
Partij A mag een doelschop nemen. Omdat zijn team net voor tijd met 1-0 achter staat, neemt de doelverdediger de doelschop terwijl zich nog een aanvaller in het strafschopgebied bevindt. De bal wordt rechtstreeks buiten het strafschopgebied geplaatst. Voordat de verdediger de bal kan spelen, onderschept de aanvaller daar de bal en plaatst deze naar een niet buitenspel staande teamgenoot.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Hij laat doorspelen.
Hij fluit af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
Hij fluit af, toont de aanvaller een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
Hij laat de doelschop overnemen.
Antwoord A is juist.
Procedure
• De bal moet stilliggen en wordt getrapt door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied;
• De bal is in het spel wanneer deze is getrapt en duidelijk beweegt;
• De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.
Wanneer op het moment dat de doelschop wordt genomen zich tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen.
Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt op het moment dat de doelschop wordt genomen, of het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is, de bal raakt of probeert deze te spelen, voordat de bal in het spel is, wordt de doelschop overgenomen.
Vraag van de maand februari 2020
Een medespeler van de strafschopnemer loopt te vroeg toe. Een andere medespeler, die niet te vroeg is toegelopen, ontvangt nu de bal die door de nemer tegen de doelpaal is geschoten en scoort. De scheidsrechter moet nu:
Een doelpunt toekennen, maar de overtreder een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
De strafschop laten overnemen en de te vroeg toegelopen speler waarschuwen door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
Een doelschop toekennen en een waarschuwing aan de overtreder door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag.
Een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij op de plaats van de overtreding.
Antwoord D is juist;
Blz. 62:
Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoen:
De nemer of een ploeggenoot maakt een overtreding:
• als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;
• als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop;
behalve in onderstaande situaties waarbij het spel wordt onderbroken en hervat met een indirecte vrije schop, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord:
de strafschop wordt in achterwaartse richting getrapt;
een medespeler van de beoogde nemer neemt de strafschop; de scheidsrechter geeft de speler die de strafschop nam een waarschuwing;
een schijnbeweging maken bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond (een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan); de scheidsrechter geeft de nemer een waarschuwing.
Vraag van de maand januari 2020
Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij, op 16 meter van het doel van de tegenpartij. De aanvaller die de vrije schop neemt, schiet deze rechtstreeks op het doel van de tegenpartij. Een op de doellijn staande verdediger, niet zijnde de doelman, stompt de bal met de vuist over het doel, voordat de bal de doellijn is gepasseerd. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
A.      Hij kent de aanvallende partij een strafschop toe; de verdediger wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.
B.      Hij kent de aanvallende partij een strafschop toe; de verdediger ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
C.      Hij kent een hoekschop toe aan de aanvallende partij;  de verdediger ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
D.      Hij kent een hoekschop toe aan de aanvallende partij en zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart.
Antwoord B is juist.
Het betreft een indirecte vrije schop. Hieruit kan niet rechtstreeks gescoord worden. De verdediger voorkomt dus geen doelpunt en hoeft dus ook niet van het speelveld te worden gezonden. Wel is er sprake van onsportief gedrag, waarvoor hij een waarschuwing krijgt.
De spelhervatting (wegens hands) is een directe vrije schop, dus strafschop.
Vraag van de maand december 2019
Halverwege de helft van de verdedigende partij lopen een aanvaller en een verdediger achter de bal aan. Als zij in duel gaan om de bal te bemachtigen, komen beide spelers buiten de zijlijn terecht. Daar maakt de verdediger een te late – rake - tackle zonder daarbij het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen. De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij affluiten, gele kaart voor de verdediger.
Directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde.
Directe vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde, gele kaart voor de verdediger.
Indirecte vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde, gele kaart voor de verdediger.
Antwoord C is juist.
Blz. 51 Onbesuisd betekent, dat de speler handelt zonder het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen.
Vraag van de maand november 2019
De scheidsrechter heeft het spel onderbroken vanwege een inworp. Tijdens dit “dode” moment loopt een wisselspeler het speelveld in en beledigt de scheidsrechter. Welke maatregel(en) neemt de scheidsrechter tegen deze wisselspeler en hoe hervat hij het spel?
De wisselspeler wordt naar de bank verwezen, omdat hij niet aan het spel deelnam en het spel wordt hervat met een inworp.
De wisselspeler wordt door het tonen van de rode kaart van het veld verwijderd. Er mag voor hem geen andere wisselspeler komen. Het spel wordt hervat met een inworp.
De wisselspeler wordt naar de bank verwezen en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop.
De wisselspeler wordt door het tonen van een rode kaart van het veld verwijderd. Er mag voor hem geen andere wisselspeler komen. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop.
Antwoord B is juist
Blz. 55
Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden indien hij één van de hieronder volgende overtredingen begaat:
• grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of gebaren maken;
Blz. 17:
Een speler die is verwijderd
• voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen;
• nadat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag worden. Het aantal wissels wordt niet verminderd;
• na de aftrap, mag niet worden vervangen.
Een opgegeven wisselspeler die is verwijderd, zowel voor als na het begin van de wedstrijd, mag niet worden vervangen.
Blz. 53
De gele kaart wordt gebruikt om duidelijk te maken, dat een waarschuwing is gegeven en de rode kaart wordt gebruikt om een veldverwijdering duidelijk te maken.
De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, een wisselspeler, een gewisselde speler, of een teamofficial.
Vraag van de maand oktober 2019
De doelman van partij A raakt geblesseerd bij een strafschoppenserie. Door wie mag hij vervangen worden?
Door elke speler die op het speelveld stond bij het einde van de wedstrijd.
Door een speler die op het speelveld stond bij het einde van de wedstrijd. Echter met uitzondering van de speler(s) die werden weggezonden om het team op een gelijk aantal spelers te brengen als de tegenpartij.
Door een speler die op het speelveld stond bij het einde van de wedstrijd. Met uitzondering van de speler(s) die werden weggezonden om het team op een gelijk aantal spelers te brengen als de tegenpartij. Wel mag hij vervangen worden door een opgegeven wisselspeler, mits het aantal wissels nog niet is gebruikt.
Door een speler die op het speelveld stond bij het einde van de wedstrijd. Inclusief de speler(s) die werden weggezonden om het team op een gelijk aantal spelers te brengen als de tegenpartij. Ook mag hij vervangen worden door een opgegeven wisselspeler, mits het aantal wissels nog niet is gebruikt.
Antwoord D is juist.
Blz. 45:
Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de strafschoppenserie, mag worden vervangen door een speler die werd uitgesloten om de beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen, of door een opgegeven wisselspeler mits het team nog niet het maximumaantal wissels heeft gebruikt. De vervangen doelverdediger neemt echter verder niet meer deel en mag geen strafschop nemen;
Vraag van de maand september 2019.
De doelverdediger van team A heeft de bal gevangen. Geholpen door de sterke wind gooit hij de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander (team B). Zal de scheidsrechter het doelpunt toekennen?
Ja, dit is een geldig doelpunt; de doelverdediger mag de bal met de hand spelen. Het spel wordt hervat met een aftrap door team B.
Nee, dit is geen geldig doelpunt; de scheidsrechter kent team B een doelschop toe.
Nee, dit is geen geldig doelpunt. De scheidsrechter laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor team B.
Nee, dit is een invloed van buitenaf. De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied (voor de doelverdediger van team B).
Het juiste antwoord is B.
Regel 10 –de uitslag van een wedstrijd bepalen
Doelpunt
Gewijzigde tekst:
Een doelpunt is gemaakt ......., mits er geen overtreding van de spelregels is gemaakt door het team dat scoort. Als de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij gooit, wordt een doelschop toegekend.
Uitleg
Wijziging is in overeenstemming met de nieuwe teksten betreffende hands in Regel 12. Hier staat:
Het is een overtreding als een speler:
•de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals doorh et bewegen van de hand of arm richting de bal;
•balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn hand of arm heeft geraakt en vervolgens:-scoort in het doel van de tegenpartij-een scoringskans creëert
•scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger
Vraag van de maand augustus 2019
Er wordt een doelschop genomen. Een aanvaller van de tegenpartij, staande op de lijn van hetzelfde strafschopgebied, ontvangt de bal rechtstreeks uit de doelschop en kopt de bal van boven de lijn van het strafschopgebied in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?
Hij zal een doelpunt toekennen.
Hij zal een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij.
Hij zal een directe vrije schop toekennen aan de verdedigende partij.
Hij zal de doelschop laten overnemen.
Het juiste antwoord is D.
Blz. 67:
Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt op het moment dat de doelschop wordt genomen, of het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is, de bal raakt of probeert deze te spelen, voordat de bal in het spel is, wordt de doelschop overgenomen.
Vraag van de maand juli 2019
De aanvoerder van het team welke de toss wint voorafgaand aan de wedstrijd...
moet de aftrap nemen
moet kiezen welk doel in de eerste helft wordt verdedigd
mag kiezen wie er aftrapt
kiest welk doel in de eerste helft wordt verdedigd of om de aftrap te nemen
Het juiste antwoord is d.
De aftrap: (wijziging 2019)
·         het team dat de toss wint kiest ervoor welk doel in de eerste helft wordt verdedigd of om de aftrap te nemen
·         afhankelijk van het bovenstaande nemen de tegenstanders de aftrap of ze kiezen welk doel in de eerste helft wordt verdedigd
·         het team dat de toss wint bepaalde welk doel in de eerste helft werd verdedigd, neemt de aftrap van de tweede helft
Vraag van de maand juni 2019
Bij een schot op doel wordt de bal door de doelman gepareerd. Een aanvaller die op de doellijn naast het doel staat, krijgt de bal en schiet hem richting doel. Een verdediger trapt de bal uit de doelmond; via de voeten van de scheidsrechter (die zich in het doelgebied bevindt), verdwijnt de bal in het doel.
De scheidsrechter kent een doelpunt toe. Handelt hij juist?
Ja, de scheidsrechter is een z.g. dood element. De bal blijft in het spel als deze de scheidsrechter raakt.
Nee, de scheidsrechter dient het doelpunt af te keuren en het spel te hervatten met een scheidsrechtersbal. Deze wordt uitgevoerd op de lijn van het doelgebied; spelers van beide partijen krijgen de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn.
Nee, de scheidsrechter dient het doelpunt af te keuren en het spel te hervatten met een directe vrije schop voor de verdedigende partij. Deze wordt genomen op een willekeurige plaats binnen het doelgebied.
Nee, de scheidsrechter dient het doelpunt af te keuren en het spel te hervatten met een scheidsrechtersbal. Deze wordt uitgevoerd door de bal te laten vallen voor de doelverdediger op de plaats waar de bal de scheidsrechter raakte.
Het juiste antwoord is D.
Scheidsrechtersbal: (wijziging 2019)
- als de bal de scheidsrechter (of een andere wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, balbezit verandert of een aanvallende beweging begint.
– het laten vallen van de bal gebeurt voor de doelverdediger (als het spel werd onderbroken in het strafschopgebied) of voor één van de spelers van het team dat de bal het laatst speelde, op de plaats waar dit gebeurde; alle andere spelers (van beide teams) moeten zich op minimaal 4 m afstand bevinden.
Onderstaande vragen en antwoorden in het archief zijn nog niet gecontroleerd aan de hand van de spelregelwijzigingen 2019-2020.
Vraag van de maand mei 2019
Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich volgens de regels bij de scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het speelveld.
De scheidsrechter controleert het schoeisel van betreffende speler en geeft hem op grond daarvan geen toestemming mee te doen. Daarop beledigt de speler de scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?
Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel "dood" was, toen de scheidsrechter beledigd werd.
Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat de speler nog niet meegespeeld had, toen hij de scheidsrechter beledigde.
Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat geen invaller toe, omdat de te laat komende speler geacht wordt deel uit te maken van zijn ploeg.
Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel nog niet was hervat.
Vraag van de maand april 2019
Een aanvaller passeert een verdediger van de tegenpartij vlakbij het doel van de verdediger, maar hij komt bij deze actie buiten het speelveld terecht en wordt daar door de verdediger op onbesuisde wijze ten val gebracht.
Op dat moment is de bal nog in het strafschopgebied.
De scheidsrechter fluit voor de overtreding, maar wat moet hij nu verder beslissen?
Een strafschop toekennen en de verdediger een gele kaart tonen.
Een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij op de plaats waar de bal was toen de overtreding werd gemaakt en de verdediger een gele kaart tonen.
Een indirecte vrije schop toekennen aan de tegenpartij op de doellijn het dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding en de verdediger een gele kaart tonen.
De verdediger een gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
Antwoord A is het juiste antwoord.
Blz 57:
Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag:
Als de bal in het spel is
- en een speler begaat een overtreding tegen een wedstrijdofficial of een tegenstander, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler, of teamofficial buiten het speelveld ........
dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de doel- of zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding/het ingrijpen plaatsvond; een strafschop wordt toegekend als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend, binnen het strafschopgebied van de overtreder.
Voor de onbesuisde overtreding wordt een gele kaart getoond.
Vraag van de maand maart
Een verdediger geeft een aanvaller buiten het strafschopgebied een schouderduw (schouder tegen schouder) terwijl beide spelers de bal niet binnen speelbereik hebben. Wat beslist de scheidsrechter?
Hij laat gewoon doorspelen.
Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.
Hij onderbreekt het spel en hervat het spel met een directe vrije schop voor de aanvallende partij.
Hij onderbreekt het spel en hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij en toont de verdediger een gele kaart.
Het juiste antwoord is C.
Er wordt niet voldaan aan de alle voorwaarden voor een correcte schouderduw, omdat de bal niet binnen speelbereik is.
Dat betekent dat er sprake is van DUWEN; dit wordt bestraft met een directe vrije schop.
Vraag van de maand februari 2019
In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier zal deze nu juist handelen?
Hij laat doorspelen.
Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.
Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
Antwoord A is juist.
Blz 17 spelregels veldvoetbal:
Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter:
• dan laat de scheidsrechter doorspelen;
• dan waarschuwt de scheidsrechter de betrokken spelers bij de eerstvolgende onderbreking van het spel, behalve als de wissel plaatsvond tijdens de rust (geldt ook voor de verlenging) of gedurende de periode tussen het einde van de wedstrijd en start van de verlenging en/of de strafschoppenserie.
Vraag van de maand januari 2019
In een correct duel tussen een aanvaller en de doelverdediger belanden beiden in de netruimte van het doel achter de doellijn, terwijl de bal via de doelpaal terug het veld in stuit. Alleen deze beide spelers zijn in de buurt van de spelsituatie. De aanvaller die snel reageert, wordt in de netruimte door de doelverdediger vastgepakt, waardoor de doelverdediger toch eerder bij de bal kan komen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en laten hervatten met een indirecte vrije schop
Hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal
Hij zal de doelverdediger van het veld zenden door het tonen van de rode kaart en laten hervatten met een strafschop
Hij zal de doelverdediger waarschuwen door het tonen van de gele kaart en laten hervatten met een strafschop
Antwoord C is juist; zie hiervoor:
Blz 56: Overtredingen die met een veldverwijdering worden bestraft
Blz 57:  Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Vraag van de maand december 2018
Een vrije schop op de rand van het strafschopgebied wordt met de voet teruggespeeld op de doelverdediger, die in zijn doelgebied staat. De doelverdediger pareert de bal met zijn hand en speelt deze vervolgens met zijn voet naar een medespeler die buiten het strafschopgebied staat. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen ?
Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied zo dicht mogelijk bij de plaats waar de doelman de bal met de hand raakte en toont de doelverdediger een gele kaart.
Hij laat doorspelen; er is geen overtreding begaan.
Hij kent een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij op de lijn van het doelgebied zo dicht mogelijk bij de plaats waar de doelman de bal met de hand raakte.
Hij laat de vrije schop overnemen.
Het juiste antwoord is D (de bal wordt teruggespeeld op de doelman)
Blz. 61 Spelregelboek
Wanneer bij een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt, wordt de vrije schop overgenomen.
Vraag van de maand november 2018
De scheidsrechter geeft het beginsignaal voor de wedstrijd. Maar voordat de bal getrapt is, spuwt een speler naar zijn tegenstander, zonder deze echter te raken. De scheidsrechter ziet dit. Wat zal hij beslissen?
Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden door het tonen van de rode kaart. Deze speler mag niet meer vervangen worden. Vervolgens geeft hij opnieuw het teken voor het begin van de wedstrijd.
Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden door het tonen van de rode kaart. Deze speler mag wel nog vervangen worden. Vervolgens geeft hij opnieuw het teken voor het begin van de wedstrijd.
Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden door het tonen van de rode kaart. Deze speler mag wel nog vervangen worden. Het spel wordt vervolgens hervat met een directe vrije schop voor de tegenpartij
Hij fluit af en zal de overtredende speler van het veld zenden zonder de rode kaart te tonen. Deze speler mag wel nog vervangen worden. Vervolgens geeft hij opnieuw het teken voor het begin van de wedstrijd.
Het juiste antwoord is B.
Blz. 17:
Een speler die is verwijderd
• voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen
• nadat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag worden. Het aantal wissels wordt niet verminderd
• na de aftrap, mag niet worden vervangen
Blz. 52
Directe en indirecte vrije schoppen en strafschoppen kunnen alleen worden toegekend voor overtredingen en vergrijpen begaan terwijl de bal in het spel is.
Blz. 54
3. Disciplinaire straffen
De scheidsrechter heeft de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment dat hij voor de wedstrijd het veld betreedt om het speelveld te controleren tot het moment dat hij het speelveld verlaat na het einde van de wedstrijd (inclusief de strafschoppenserie).
De gele of de rode kaart kan alleen worden getoond aan een speler, een wisselspeler of een gewisselde speler.
Vraag van de maand oktober 2018
Een speler gooit een inworp heel hard in richting het doel van de tegenstander. Een medespeler die in buitenspelpositie staat stapt zo over de bal heen dat hij de doelman verrast en de bal rolt het doel in. Wat beslist de scheidsrechter?
De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe wegens onsportief gedrag, op de plaats waar de speler over de bal stapte, omdat de betreffende speler hiermee de doelman heeft misleid.
De scheidsrechter kent een doelpunt toe. Aftrap dus.
De scheidsrechter kent een indirecte vrije schop toe wegens buitenspel, op de plaats waar de speler over de bal stapte, omdat de betreffende speler hiermee zijn tegenstander in het spel heeft beïnvloed.
De scheidsrechter kent een doelschop toe.
Omdat een speler bij een inworp geen strafbaar buitenspel kan staan is een indirecte vrije schop niet mogelijk. Echter een speler kan ook niet scoren vanuit een inworp.
Het juiste antwoord is D: De scheidsrechter laat hervatten met een doelschop.
Vraag van de maand september 2018
Een bekerwedstrijd moet worden verlengd met een strafschoppenserie. Wat bepalen de regels omtrent de eerste toss?
De winnaar van de eerste toss begint met het nemen van de eerste strafschop.
Met de eerste toss wordt door de scheidsrechter het doel bepaald waarop de strafschoppen genomen gaan worden.
De winnaar van de eerste toss mag kiezen of zijn ploeg de eerste of tweede strafschop neemt.
De winnaar van de eerste toss mag kiezen op welk doel de strafschoppen worden genomen.
Het juiste antwoord is B
Blz 46 spelregelboek:
Tenzij er andere overwegingen zijn (bijv. toestand van het veld, veiligheid etc..) tosst de scheidsrechter om te bepalen op welk doel de strafschoppen genomen zullen worden. Hiervan mag alleen worden afgeweken om veiligheidsredenen of als het doel onbruikbaar of het veld onbespeelbaar wordt;
Vraag van de maand augustus 2018
Een speler die een duidelijke scoringskans heeft, wordt licht aangetikt door de laatste verdediger. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. Wat is de persoonlijke straf voor de overtreder bij de eerstvolgende keer dat het spel is onderbroken?
De overtreder wordt niet meer bestraft met een gele of rode kaart. De scheidsrechter heeft immers de voordeelregel toegepast.
De overtreder wordt alsnbestraft met een rode kaart wegens het ontnemen van de scoringskans.
De overtreder wordt bestraft met een gele kaart wegens onsportief gedrag, ongeacht of de bal in het doel gaat of niet.
De overtreder wordt bestraft met een gele kaart als de bal in het doel gaat; als de bal niet in het doel gaat, toont de scheidsrechter hem alsnog de rode kaart.
Het juiste antwoord is C:
Gewijzigde tekst
Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die zou zijn bestraft met een waarschuwing of een veldverwijdering als het spel zou zijn onderbroken, dan moet deze waarschuwing / veldverwijdering worden gegeven bij de volgende keer dat de bal uit het spel is, behalve als vanwege het ontnemen van een duidelijke scoringskans uitmondt in een doelpunt In dit geval ontvangt de speler een waarschuwing voor onsportief gedrag.
Uitleg
Als de scheidsrechter voordeel geeft bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans en er wordt een doelpunt gescoord, dan is het een gele kaart. Maar technisch gezien zou het volgens de Regels een rode kaart moeten zijn als er geen doelpunt wordt gescoord. Dit wordt nooit toegepast en wordt als niet ‘eerlijk’ beschouwd, omdat voordeel geven effectief betekent dat er een scoringskans blijft; als gevolg hiervan is een gele kaart de eerlijkste straf, of er nu een doelpunt wordt gescoord of niet.
Vraag van de maand juli 2018
Een speler legt de bal op de strafschopstip omdat er een strafschop genomen moet worden. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal als teken dat de strafschop genomen mag worden.
De speler die de bal had neergelegd, loopt langzaam achteruit alsof hij een aanloop wil gaan nemen en stelt zich op net buiten het strafschopgebied. Plotseling loopt een medespeler van die speler het strafschopgebied in en trapt de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij; de speler die de bal had neergelegd een gele kaart tonen.
Doelpunt goedkeuren en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen.
Strafschop over laten nemen en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen.
Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij en de medespeler die de bal trapte een gele kaart tonen.
Het juiste antwoord is d.
pag 41, 2. Overtredingen en straffen
Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, moet de strafschop worden genomen. Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoen:
De nemer of een ploeggenoot maakt een overtreding:
• als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop overgenomen;
• als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop;
behalve in onderstaande situaties waarbij het spel wordt onderbroken en hervat met een indirecte vrije schop, ongeacht of er wel of niet een doelpunt is gescoord:
• de strafschop wordt in achterwaartse richting getrapt;
• een medespeler van de beoogde nemer neemt de strafschop; de scheidsrechter geeft de speler die de strafschop nam een waarschuwing;
• een schijnbeweging maken bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond (een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan); de scheidsrechter geeft de nemer een waarschuwing.